نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

امتحانات سوادآموزی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می گردد.

امتحانات سوادآموزی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می گردد.


معاون سوادآموزی استان:

نشست هماهنگی برگزاری امتحانات پایانی کلاس های سوادآموزی که هم زمان با شیوع ویروس کرونا زمان آموزش ان ها به پایان رسیده است با حضور معاون سوادآموزی ، روسای ادارات سنجش سوادآموزی و کارشناسان سوادآموزی و روسای ادارات سوادآموزی ناحیه یک و دو برگزار شد. در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان با تاکید به رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: امتحانات سوادآموزی  که زمان اموزش آن ها همزمان با شیوع ویروس کرونا به پایان رسیده است با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می گردد.

ایشان به اشاره به تکمیل شدن آموزش ها و جلوگیری از افت آموزش و ترک تحصیل سوادآموزان گفت: آنچه که در این زمینه باید رعایت شود این است که حقی از سوادآموز یا آموزش دهنده ضایع نگردد تا زحمات چند ماهه آن ها به ثمر بشیند. 

حاضری رئیس اداره سنجش و سوادآموزی استان نیز با اشاره به  به بند بند  شیوه نامه امتحانات سوادآموزی کرونایی خواستار رعایت دقیق آن ها گردیدو گفت: باید زمینه برگزاری امتحانات را فراهم نماییم و این به این معنی نیست که در کیفیت ان کوتاهی کنیم و در جهت نظارت و بازرسی حتما مصوبه ستاد امتحانات شهرستان اخذ و برنامه به معاونت سواداموزی اعلام گردد.