نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

آقای حاضری: هراقدامی لازم است انجام می دهیم تابیسوادی ریشه کن شود.

آقای حاضری: هراقدامی لازم است انجام می دهیم تابیسوادی ریشه کن شود.


آقای حاضری: هراقدامی لازم است انجام می دهیم تابیسوادی ریشه کن شود.

در ابتدا "فلاح" فرماندار شهرستان میبد در مورد اهمیت سوادآموزی و نقش آن در جامعه سخنانی ایراد نمود و در ادامه "هاتفی" مسئول سوادآموزی شهرستان آمار و ارقام و وضعیت فعلی سوادآموزی شهرستان میبد را ارائه نمود.

"موحدی فرد" مدیر آموزش و پرورش میبد در خصوص سواد آموزی و موقعیت جغرافیایی منطقه و مهاجرت افراد جویای کار و خطرات ناشی از افزایش درصد بی سوادی و تغییرات رتبه بندی شهرستان های استان یزد بیاناتی ایراد نمود.

ایشان در ادامه به بیان مشکلات سوادآموزی مخصوصا شناسایی و جذب افراد بی سواد جهت آموزش پرداخت.

مدیر آموزش و پرورش میبد خاطرنشان نمود:بایدبا یک عزم ملی به جنگ بیسوادی رفت و آمادگی خود را جهت هرگونه کمک اعلام کرد و خاطرنشان نمود، از اولیای دانش آموزان نبایدکسی بیسوادباشد و اگر بیسوادی وجود دارد بایدحتما شناسایی و به سمت باسواد شدن هدایت گردند.

"حاضری" رئیس اداره نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی سوادآموزی استان دراین جلسه با ابراز خوشحالی از اینکه تعداد بیسوادان در میبد کاهش یافته گفت:شعار ما، "یک دانش آموز یک مدرسه و یک معلم است".ماباید هرکاری میتوانیم انجام دهیم تا بیسوادی ریشه کن و جامعه عاری از این معضل گردد.

وی همچنین از تمامی دستگاه ها اهم ازمراکز بهداشت مدارس ودیگر دستگاه ها خواست تا برای شناسایی افراد بیسواد عملکردهای لازم را انجام داده تاما آنها را به نهضت سواد آموزی هدایت کنیم و عمده ترین مشکل را جذب بیسوادان به سمت نهضت سوادآموزی دانست.

"حاضری" اذعان داشت که فرمایش مقام معظم رهبری است به سوادآموزی تاکید فراوان کرده وخواستار به صفر رساندن بیسوادی شدند.


***