نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

استان یزد در کیفیت فعالیت های سوادآموزی جایگاه ممتازی دارد

استان یزد در کیفیت فعالیت های سوادآموزی جایگاه ممتازی دارد


استان یزد در کیفیت فعالیت های سوادآموزی جایگاه ممتازی دارد

احمد شیرزاد مدیر کل آموزش و پرورش استان در اولین جلسه ستادامتحانات سوادآموزی استان ضمن بیان اینکه جایگاه  استان یزد را در این زمینه در کشورممتاز دانست و گفت سوادآموزی و وضعیت سواد استان در جایگاه مطلوبی قرار دارد و این مدیون توجه به کیفیت در این امر بوده است. ایشان ضمن تشکر از دست اندرکاران وبرگزارکنندگان امتحانات سوادآموزی از آنان خواست مثل همیشه تمام توان خود را درکیفی بخشی به سواد آموزی به کار بندند.

در ابتدای جلسه امین الرعایا معاون سوادآموزی و دبیر ستاد ضمن تشریح بخشنامه ارسالی  امتحانات سوادآموزی از سازمان مرکزی به شرح وظایف ستاد امتحانات استان پرداخت در سطح استان خواستار نظارت وتوجه جدی اعضاء ستاد در بازدیدهای شهرستانی در این زمینه گردید.

حسن حاضری رئیس اداره امتحانات سوادآموزی هم با تاکید بر اجرای کامل مفاد بخشنامه تشکیل ستاد امتحانات ، گزارشی از وضعیت برگزاری امتحانات در استان ارائه نمود. درادامه جلسه اعضاء به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند.