نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان – منطقه

اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان – منطقه


اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان – منطقه

مرآت امین الرعایا در اجلاس دو روزه رؤسای آموزش و پرورش استان به قرائت مصوبات شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی کشور پرداخت. گفت هرچه بستر کار فراهم می شود. مسئولیت متولیان امر سوادآموزی بیشتر می شود.

ایشان جدول پالایش طرح باسوادی اولیا را به تفکیک شهرستان ارائه و از پالایش 94 درصدی استان در این طرح خبرداد.

در ادامه مباحث مربوط به سوادآموزی در دستورالعمل ثبت نام و چارچوب ساماندهی سال تحصیلی 94 93 را احصاء و از رؤسا درخواست داشتند در جهت اجرایی شدن آنها تلاش کنند.

ضمناً امین الرعایا معاون سوادآموزی استان به بیان 31 مورد انتظارات و توصیه ها در زمینه سوادآموزی پرداختند و آن را مکتوب جهت پیگیری در اختیار رؤسا قرار دادند.

در این جلسه رؤسای سوادآموزی و سنجش معاونت سوادآموزی استان نیز با بیان مواردی درخصوص نقاط ضعف و قوت بازدید های انجام شده از امتحانات دوره های سوادآموزی و توجیه دستورالعمل باسوادی افراد 20-10 سال پرداختند.