نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج ارزیابی عملکرد سال 95فعالیت های سوادآموزی شهرستان ها و مناطق بزودی در اختیار مدیران آموزش و پرورش قرار می گیرد.

معاون سوادآموزی استان یزد:

مرآت امین الرعایا با اشاره به پارامترهای ارزیابی شده گفت : هرساله سازمان نهضت سواداموزی کشور بر اساس 19  شاخص استان ها را ارزیابی می کند  برهمین اساس امسال برای دومین سال پیاپی این ارزیابی  از شهرستان ها و مناطق انجام گرفته تا مدیران ادارات و فرمانداران به عنوان دبیران و روسای شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستانها از چگونگی  وضعیت عملکردسوادآموزی با خبر باشند.

امسال این ارزیابی به مدت 20 روز با حضور کارشناسان استان در شهرستان ها و مناطق انجام که نتایج ان بزودی در اختیار فرمانداران و مدیران ادارات آموزش و پرورش  قرار گرفته و از شهرستان های برتر تقدیر می گردد.

آدرس کوتاه: