نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوادآموزی استان یزد در پیگیری و اجرای مصوبات عملکرد بسیار خوبی داشته است.

مدیر کل دفتر امراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:

مدیر کل دفتراموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد

 

زد: