نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد امتحانات سوادآموزی استان تشکیل شد

به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان :

 در جهت کیفیت بخشی بیشتر به فعالیت های سوادآموزی استان با حضور اعضاء سومین جلسه ستاد امتحانات سوادآموزی  تشکیل شد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان  در این جلسه  ضمن تقدیر و تشکر از کیفیت بخشی به مسائل سوادآموزی برگزاری دوره توانمند سازی  آموزش دهندگان تاثیر به سزایی در بهبود وضعیت امتحانات استان  داشته است  و این  وضعیت باید همچنان ادامه یابد و در این راستا باید از اساتید با تجربه استفاده نمود .

مرآت امین الرعایا دبیر ستاد امتحانات نیز با ارائه  گزارش وضعیت امتحانات بیان نمود امتحانات سالم باعث رشد و کیفیت بخشی به آموزش است.ایشان استفاده  از اساتید و مدرسان با تجربه  در دوره های توانمند سازی  آموزش دهندگان ، انتخاب مسئولین حوزه های متعهد و مراقبین وظیفه شناس  تاثیر به سزایی  در بهبود وضعیت امتحانات استان داشته و از کلیه مدیران مدارس و اعضائ گروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات  تشکر قدردانی نمود.

آدرس کوتاه: