نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در جهت کیفیت بخشی به طرح نماز کلید بهشت بایدکارشناسان سوادآموزی و ستاد اقامه نماز بطور مستمراز نحوه اجرای این طرح بازدید به عمل آورند.

معاون سوادآموزی استان یزد:

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان یزد در دیدار با رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: در جهت کیفیت بخشی به اجرای طرح نماز کلید بهشت که با همکاری ستادآقامه نماز در شهرستان یزد در حال اجرا می باشد باید کارشناسان سوادآموزی و ستاد اقامه نماز بطور مستمراز نحوه اجرای این طرح از کلاس ها بازدید به عمل آورند و نقاط ضعف ان را برطرف نمایند و برای این کار معاونت سوادآموزی تمام امکانات خود را بسیج خواهد نمود.

ایشان با اشاره  به ایکه در این طرح بیش از 1500سوادآموز نحوه صحیح قرآئت اذکار نماز را یاد خواهند گرفت ودر کنار آن احکام نماز را خواهند آموخت  برای این کار باید تدابیری اندیشیده شود که بازدهی مناسب داشته باشد.

حجت الاسلام حبیبیان رئیس ستاد اقامه نماز استان نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده آمادگی این ستاد را در جهت هر چه مطلوبتر برگزار شدن این طرح اعلام کرد.