نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست شورای اداری معاونت سوادآموزی


نشست اداری معاونت سواداموزی استان با حضوراعضاء وروسا ، کارشناسان ادارات سوادآموزی نواحی یک ودو یزد برگزار شد .

در این نشست مرآت امین الرعای معاو سوادآموزی استان ضمن تشکر از سعی و اهتمام شهرستان ها در تحت پوشش بردن حجم سوادآموزی و انتقال اتباع و دوره انتقال ایرانی خواستارتلاش در جهت تحت پوشش قرار دادن حجم دوره های تحکیم و سودآموزی ایرانی تا پایاآذرماه گردید.

معاون سوادآموزی استان ضمن ارائه گزارش گردهمایی معاونین سواداموزی و روسای استانی سواداموزی سراسرکشور در مشهد مقدس خواستار اجرای دقیق موارد مطرح شده در این کردهمایی گردید.

روسای ادارات سنجش و ارزشیابی و سوادآموزی نیز گزارش کارگروه های تخصصی این گردهمایی را به استحضار حاضرین رسانید .

شایان ذکر است در این نشست روسای ادارات سوادآموزی نواحی یک ودو و کارشناسان مربوطه به بیان چالش های پیش روی سوادآموزی در سوادآموزی نواحی پرداختند.

گزارش طرح اولیاء از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

 

آدرس کوتاه: