نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس و اعضای ستاد امتحانات سواداموزی از حوزه های امتحان

ابرکوه:

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان ابرکوه، روحی پناه مدیر آموزش و پرورش، قیومی زاده معاون آموزشی، معصومیان کارشناس حراست و فتاحی کارشناس مسئول سواد آموزی، اعضای ستاد امتحانات سواد آموزی شهرستان ابرکوه از حوزه های امتحانی زینبیه ی اردی و سالن معلم شهرستان بازدید به عمل آوردند.